Legyen csodás napod! Segíthetünk? +36-30/660-1553

Vásárlási feltételek

Általános szerződési feltételek
Adatkezelési tájékoztató
Általános szerződési feltételek
1. Bevezetés

Jelen Általános Szerződési Feltételek tartalmazza a Nagora Manufaktúra Kft. átal a nagoramanufaktura.hu weboldalon nyújtott szolgáltatások igénybevételének feltételeit.

 

2. Szolgáltató

Név: Nagora Manufaktúra Kft.

Székhely: 2096 Üröm, Szikla u. 11.

Képviselő neve: Klibán Gréta

Cégjegyzékszám: 13-09-221504

Bejegyző Bíróság neve: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága

Adószám: 25004898-2-13

Számlavezető pénzintézet: CIB Bank

Számlaszám: 10700392-75030164-51100005

E-mail cím: nagora@nagoramanufaktura.hu

Telefonszám: +36-30/660-1553

Tárhelyszolgáltató neve, elérhetősége: UNAS Online Kft., 9400 Sopron, Major köz 2. I/15., unas@unas.hu, +36-99-505-376

3. Személyi, tárgyi és időbeli hatály

3.1. Jelen Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban: ÁSZF) tartalmazza a Nagora Manufaktúra Kft. (székhely: 2096 Üröm, Szikla u. 11., cégjegyzékszám: 13-09-221504, adószám: 25004898-2-13) (továbbiakban: Szolgáltató) által a nagoramanufaktura.hu weboldalon (a továbbiakban: Honlap) nyújtott Szolgáltatói szolgáltatás Felhasználó (továbbiakban: Felhasználó) általi igénybevételénekk feltételeit, különös tekintettel a közöttük létrejött adásvételi jogviszonyra. (A Szolgáltató és a Felhasználó a továbbiakban külön külön: Fél, együttesen: Felek.)

3.2. Jelen ÁSZF hatálya Szolgáltató weblapján (nagoramanufaktura.hu) és aldomainjein történő jogviszonyokra terjed ki.

3.3. Jelen ÁSZF 2018. május 25-étől határozatlan időtartamra lép hatályba, és a Felek részéről a hatályba lépés napján, továbbá az azt követően megkötött adásvételi jogügyletekre alkalmazható, és visszavonásig hatályban marad.

4. Általános rendelkezések

4.1. A Felhasználó a Honlap használatával tudomásul veszi és elfogadja a jelen ÁSZF-ben foglaltakat. Felhasználó, amennyiben belép a Szolgáltató által üzemeltetett Honlapra, vagy annak tartalmát bármilyen módon olvassa – akkor is, ha nem regisztrált felhasználója a webshopnak - , az ÁSZF-ben foglaltakat magára nézve kötelezőnek ismeri el. Amennyiben a Felhasználó nem fogadja el a feltételeket, nem jogosult a webshop tartalmának megtekintésére.

4.2. Jelen szerződés nem minősül írásbeli szerződésnek, nem kerül iktatásra, így az utólag nem hozzáférhető és nem megtekinthető, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre, magyar nyelven íródik, magatartási kódexre nem utal.

4.3. A szerződő Feleknek a jognyilatkozataikat (pl. elállás) a Szolgáltató székhelyére, illetve a Felhasználó a megrendelés során megjelölt megfelelő elérhetőségére kell megküldeniük. Ezektől eltérő címre érkező jognyilatkozatok nem tekinthetőek érvényesen tett nyilatkozatnak.

4.4. A Honlap használatához szükséges azon technikai tájékoztatást, melyet ezen ÁSZF nem tartalmaz, a honlapon elérhető egyéb tájékoztatások nyújtják.

4.5. Jelen ÁSZF elérhető a következő weboldalon: https://nagoramanufaktura.hu/shop_help.php

4.6. A Felhasználó személyes adatainak kezeléséről az Adatkezelési tájékoztató rendelkezik, mely az alábbi linken érhető el: https://nagoramanufaktura.hu/shop_help.php?tab=privacy_policy

4.7. Fogyasztónak minősül a jelen ÁSZF és az annak alapján megkötött szerződés szempontjából, aki a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy, aki a Szolgáltatótól szolgáltatást vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz, valamint a szolgáltatásokkal kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje.

 

5. Honlapon folytatott tevékenység

5.1. A Szolgáltató a Honlapon egyrészt szöveges tartalmakat, írásokat jelenít meg egészséges és tudatos életmód, bőrápolás témában, másrészt a Nagora Manufaktúra Kft. által gyártott és forgalmazott, a Honlap webáruházában elérhető natúrkozmetikai termékek kizárólagosan online értékesítésével foglalkozik. 

5.2. A Honlapon található webáruházban a Szolgáltató részletesen feltünteti a termék nevét, leírását, a termékekről fotót jelenít meg.

5.3. A Szolgáltató a termékkínálat, valamint az egyes tartalmak, szolgáltatások, azok igénybevételének technikai feltételeinek, funkcióinak változtatási jogát fenntartja.

6. Felhasználási feltételek, felelősség, jogok, kötelezettségek

6.1. Igénybevétel feltételei

6.1.1. A szolgáltatásokat 18. életévét betöltött, cselekvőképes természetes személy, illetve jogi személy, jogi személyiség nélküli gazdálkodó szervezetnek minősülő Ügyfél veheti igénybe.

6.1.2. A szolgáltatást igénybe vevő és az arra vonatkozó szerződést megkötő Ügyfél kijelenti, hogy a magyar jogszabályok szerint cselekvőképes nagykorú személy és az általa képviselt szervezet nevében általában jogosult önállóan szerződéskötéséhez szükséges nyilatkozatok megtételére vagy a szolgáltatásra vonatkozó szerződés megkötésére vonatkozóan megfelelő meghatalmazással rendelkezik.

6.1.3. A Honlap tartalmának jelentős része elérhető minden Felhasználó számára, regisztráció nélkül is. Egyes szolgáltatások azonban regisztrációhoz kötöttek.

6.1.4. Tilos bármilyen rendszer vagy megoldás használata, amely a Honlap üzemeltetéséhez használt szerverek leállását célozza vagy azt eredményezheti, vagy amely egyébként veszélyezteti a Honlap vagy az azon keresztül nyújtott bármely szolgáltatás működtetését.

6.1.5. Felhasználó köteles gondoskodni arról, hogy a Honlap használata során harmadik személyek jogait vagy a jogszabályokat se közvetlenül, se közvetett módon ne sértse.

6.2. Felelősség

6.2.1. A megjelenített képek a termékeken túl esetenként kiegészítőket, díszítő elemeket is tartalmaznak, melyek nem képezik részét az eladásra kínált terméknek. A Szolgáltató termékei kézműves termékek, ezért a képeik eltérhetnek a valóságos kinézettől. A Szolgáltató nem vállal felelősséget a webáruházban megjelenő kép és a termék tényleges kinézete miatti különbözőség miatt.

6.2.2. A Honlapon található információk, az ott megjelenő szöveges tartalmak, írások jóhiszeműen kerültek felhelyezésre, azonban azok kizárólag tájékoztató célt szolgálnak, nem teljes körűek, nem minősülnek tanácsadásnak, szakvélemyénynek, egyéni preferenciákat tükröznek. Ezen információk, szöveges tartalmak, írások pontosságáért, teljességéért Szolgáltató nem vállal felelősséget.

6.2.3. Felhasználó a Honlapot, a Szolgáltató által nyújtott szolgáltatásokat kizárólag a saját felelősségére és kockázatára veheti igénybe, és elfogadja, hogy a Szolgáltató az igénybevétel során felmerülő vagyoni és nem vagyoni károkért való felelősségét a jogszabályok által lehetővé tett legteljesebb mértékben kizárja, azaz azokért nem tartozik felelősséggel. A felelősségkorlátozás nem vonatkozik a szándékosan okozott, továbbá az emberi életet, testi épséget vagy egészséget megkárosító szerződésszegésért való felelősségre. Így különösen Szolgáltató a jogszabályok által lehetővé tett legteljesebb mértékig kizárja a felelősségét a közvetett vagy következményi károk tekintetében, így különösen az elmaradt haszon-, elmaradt bevétel-, üzemszünet-, adatvesztés-, "goodwill" csökkenés vagy az esetleges veszteségek, károk, költségek tekintetében (beleértve, korlátozás nélkül, bármilyen elmaradt profitot, közvetett, járulékos vagy következményi veszteséget is), amelyek a Honlapra történő belépésből vagy annak használatából esetlegesen erednek. A Felhasználó a Honlapot kizárólag a saját kockázatára használhatja, és a Honlap böngészésével elfogadja, hogy a Szolgáltató nem vállal felelősséget a használat során felmerülő vagyoni és nem vagyoni károkért a szándékosan, súlyos gondatlansággal, vagy bűncselekménnyel okozott, továbbá az életet, testi épséget, egészséget megkárosító szerződésszegésért való felelősségen túlmenően.

6.2.4. A Szolgáltató kizár minden felelősséget a honlap használói által tanúsított magatartásért. A Felhasználó teljes mértékben és kizárólagosan felelős saját magatartásáért. Szolgáltató minden esetben teljes mértékben együttműködik az eljáró hatóságokkal a jogsértések felderítése végett.

6.2.5. A Felhasználók által a Honlap használata során esetlegesen elérhetővé tett tartalmakat (például hozzászólás) a Szolgáltató jogosult, de nem köteles ellenőrizni, és a közzétett tartalmak tekintetében a Szolgáltató jogosult, de nem köteles jogellenes tevékenység folytatására utaló jeleket keresni, melyekért felelősséget nem vállal.

6.2.6. A Honlap oldalai olyan kapcsolódási pontokat (linkeket) tartalmazhatnak, amely más szolgáltatók oldalaira vezetnek. Ezen szolgáltatók adatvédelmi gyakorlatáért és más tevékenységéért a Szolgáltató nem vállal felelősséget.

6.2.7. Szolgáltató nem vállal felelősséget a Honlap látogatásakor közvetlenül, közvetetten, véletlenszerűen felmerülő működési, illetve tartalmi hibákért vagy hiányosságokért, nem vállal továbbá felelősséget a hibás adatok megadásából eredő esetleges hibákért.

6.2.8. Az Internet globális jellege miatt Felhasználó elfogadja, hogy a Honlap használata során a vonatkozó hatályos jogszabályok rendelkezéseit is figyelembe véve jár el. Amennyiben a Honlap használatával összefüggő bármely tevékenység a Felhasználó államának joga szerint nem megengedett, a használatért kizárólag Felhasználót terheli a felelősség.

6.2.9. Amennyiben Felhasználó a Honlapon kifogásolható tartalmat észlel, köteles azt haladéktalanul jelezni a Szolgáltatónak. Amennyiben a Szolgáltató jóhiszemű eljárása során a jelzést megalapozottnak találja, jogosult az információ haladéktalan törlésére vagy annak módosítására.

6.2.10. A Felhasználó köteles gondoskodni arról, hogy a honlap használata során harmadik személyek jogait vagy a jogszabályokat sem közvetlenül, sem közvetett módon ne sértse.

6.2.11. A honlapon történő vásárlás feltételezi a Felhasználó részéről az Internet lehetőségeinek és korlátainak ismeretét és elfogadását, különös tekintettel a technikai teljesítményekre és a felmerülő hibákra. A Szolgáltatót nem terheli felelősség, ha bármilyen működési hiba észlelhető az internetes hálózatban, ami megakadályozza a Honlap működését és a vásárlást.

6.2.12. A Felhasználó felelős hozzáférési jelszavának titokban tartásáért, az adatai frissítéséért, valamint köteles a Szolgáltatónak bejelenteni, ha tudomására jutott, hogy az adataival harmadik fél visszaélt.

6.2.13. Az itt kifejezetten a Szolgáltató által vállalt szavatosságokon túl a szolgáltatások minőségéért, más szolgáltatásokkal való együttműködéséért, a Felhasználó céljai elérésére való alkalmasságáért a Szolgáltató nem felel.

6.2.14. A Szolgáltató kizárólagosan a szerződés alapján nyújtott termékekre, szolgáltatásokra és saját tevékenységére alkalmazandó irányadó jog szerinti jogszabályoknak való megfelelőségért tartozik felelősséggel.

6.3. Szerzői jogok

6.3.1. A Honlap szerzői jogvédelem alatt áll. A Szolgáltató a szerzői jogi jogosultja vagy a feljogosított felhasználója a Honlapon megjelenített, nem Felhasználóktól származó valamennyi tartalomnak, bármely szerzői műnek, illetve más szellemi alkotásnak (ideértve többek között valamennyi szöveget, képet, grafikai elemet és egyéb anyagokat, a Honlap felületének elrendezését, szerkesztését, a használt szoftveres és egyéb megoldásokat, ötletet, megvalósítást).

6.3.2. Szolgáltató valamennyi, a Honlapon szereplő, nem Felhasználótól származó védjegy (márkanév, logo stb.) használatára jogosult. A regisztráció, a Honlap használata, illetve az Általános Szerződési Feltételek egyetlen rendelkezése sem biztosít jogot Felhasználónak a Honlapon szereplő bármely kereskedelmi névnek vagy védjegynek bármely használatára, hasznosítására.

6.3.3. A Honlap rendeltetésszerű használatával járó megjelenítésen, az ehhez szükséges ideiglenes többszörözésen és a magáncélú másolatkészítésen túl ezen szellemi alkotások a Szolgáltató előzetes írásbeli engedélye nélkül semmilyen egyéb formában nem használhatók fel vagy hasznosíthatók.

6.3.4. A Szolgáltató fenntart magának minden jogot a Honlap, annak bármely részlete és az azon megjelenő tartalmak, valamint a weboldal terjesztésének tekintetében. Tilos a webshopon megjelenő tartalmak vagy azok bármely részletének letöltése, elektronikus tárolása, feldolgozása és értékesítése a Szolgáltató írásos hozzájárulása nélkül.

6.4. Szolgáltató jogai, kötelezettségei

Érvényes megrendelés esetén a Szolgáltató jogosult a megrendelés összegének felszámítására, nemfizetés esetén a termék, szolgáltatás visszatartására.

A Szolgáltató törekszik arra, hogy a vele szerződésben álló, általa megbízott szolgáltató, annak szerverein elhelyezett fájlokról, adatokról, beállításokról rendszeres időközönként biztonsági mentés készítsen, valamint hoogy minden tőle elvárhatót megtegyena Felhasználó adatainak védelme érdekében. Ugyanakkor a Felhasználó tudomásul veszi, hogy bármilyen okból bekövetkező adatvesztés esetén a Szolgáltató nem szavatol az adatok teljes és naprakész helyreállításáért vagy helyreállíthatóságáért. 
A szolgáltatás biztosítása, a szerződés teljesítése érdekébben a Szolgáltató adatkezelőként a Felhasználó adataihoz (kivéve jelszó) hozzáfér, azokat megismerheti. A Szolgáltató ezeket az adatokat kizárólag a szolgáltatás nyújtása érdekében dolgozza fel, saját céljaira nem használja, harmadik fél számára nem adja át.

A teljesítés során a Szolgáltató alvállalkozót vehet igénybe, ilyen esetben a Szolgáltató az alvállalkozó teljesítéséért úgy felel, mintha a munkát teljes egészében maga végezte volna el. Számukra kizárólag a szolgáltatás teljesítése érdekében szükséges mértékben kerülhet adat. A Felhasználó adatokhoz is hozzáférő alvállalkozók midenkori listája az Adatkezelési tájékoztatóban található.

6.5. Felhasználó jogai, kötelezettségei

A Felhasználó a szolgáltatásokat a hét minden napján, a nap 24 órájában szabadon használhatja. Az Felhasználó köteles a tevékenységével kapcsolatos összes jogszabályt betartani. A Felhasználó által folytatott tevékenységért, és annak jogszerűségéért kizárólag az Felhasználó tartozik felelősséggel.

A Felhasználó köteles a termékben, szolgáltatásokban észlelt hibákat a Szolgáltatónak haladéktalanul bejelenteni. Az Felhasználó köteles bejelenteni az adataiban bekövetkezett olyan változásokat, amelyek a szerződéskötéskor rögzítésre kerültek, különös tekintettel a teljesítéshez szükséges adatokra, ilyen például az email cím, szállítási, számlázási adatok. Ennek elmulasztásából adódó károkért a Szolgáltató semmilyen felelősséget nem vállal.
A Felhasználó köteles a szolgáltatások igénybevételéhez kellő bonyolultságú, biztonságos jelszót választani (kis- és nagybetűk, számok és egyéb karakterek egyidejű használata) és az igénybevételhez szükséges felhasználóneveket, jelszavakat titokban tartani. A jogosulatlan hozzáférésből eredő károkért kizárólag az Felhasználó felel. Felhasználó haladéktalanul köteles a Szolgáltatót értesíteni, ha a hozzáférési (autentikációs) adatait illetéktelen személy ismerte meg, hogy a Szolgáltató a szükséges intézkedéseket megtehesse. A Felhasználó feladata és felelőssége, hogy az illetéktelen kezekbe jutott autentikációs adatot (pl. jelszót) az adminisztrációs felületen módosítsa. Az ennek elmaradásából fakadó károkért a Szolgáltató nem tartozik felelősséggel.

 

7. Megrendelés folyamata

7.1. Megrendelés összeállítása

A Honlap termékbemutatási, és online megrendelési lehetőséget biztosít a Felhasználók számára. A Honlapon a Felhasználó menüpontok segítségével böngészhet. A termékek kategóriarendszerbe sorolva találhatók meg. A kategória nevére kattintva a benne szerelő termékek listája látható. A termék listáról a részletes termék oldal a termék nevére klikkelve érhető el, itt tájékozódhat a megrendelni kívánt termék részletes jellemzőiről, eltérő kiszereléseinek méretéről és azok áráról. Az akciós termékeknél külön-külön szerepel az akció kezdeti és lejárati dátuma, vagy a kezdeti dátum és a készlet erejéig megjelölés.

A választott termék a kosár gomb segítségével helyezhető a kosárba, a gomb mellett a szükséges darabszám beállítható. A Felhasználó a kosár tartalmát a Kosár menüpont segítségével ellenőrizheti. Itt módosíthatja azt, hogy a kosárba tett termékből milyen mennyiséget kíván rendelni, illetve törölheti az adott tételt. A Kosár ürítése gomb segítségével lehetőség van a kosár teljes kiürítésére is. A Felhasználó a Megrendelés gombra klikkelve folytathatja a vásárlási folyamatot. Ezt követően lehetőség van belépésre (a már regisztrált Felhasználók számára), regisztrációra, valamint regisztráció nélküli vásárlásra.

7.2. Regisztráció, megrendelés

7.2.1. Regisztráció

A regisztráció, és a regisztráció nélküli vásárlás esetén az alábbi adatokat kell a Felhasználónak megadnia: e-mail cím, név, telefonszám, számlázási cím, valamint ha ettől eltérő, a szállítási cím. Regisztrációhoz az előbbi adatokon túl egy jelszó megadása is szükséges. A sikeres regisztrációról a Felhasználó e-mailben, és a Honlapon tájékozódhat. A Felhasználó a regisztrációjának törlését e-mailben kérheti a Szolgáltatótól a nagora@nagoramanufaktura.hu címen, ez esetben új vásárláshoz újra kell regisztrálnia. Elfelejtett jelszó esetén a Honlapon új jelszó kérhető a regisztrált e-mail címre.

Amennyiben a Felhasználó korábban regisztrált a Honlapon, a megrendelési folyamat az e-mail címének és jelszavának megadásával folytatható.

7.2.2. Fizetési, szállítási mód

A megrendelés következő lépéseként a Felhasználónak ki kell választania a számára megfelelő fizetési és szállítási módot.

Szállítási mód tekintetében kizárólag házhozszállításra van lehetőség. A szállítást a Webshippy Magyarország Kft. csomagküldést szervező cég szállítmányozó partnere, a (GLS, MPL, Foxpost) végzi. A szállítás költsége a terméket megrendelő Felhasználót terheli. Kivétel ez alól a Szolgáltató által indított ingyenes kiszállítást biztosító akciók.

Kétféle fizetési mód választására van lehetősége a Felhaszálónak.

Az Előre utalás esetében a megrendelés ellenértékét előre kérjük a Szolgáltató CIB banknál vezetett 10700392-75030164-51100005 számú bankszámlájára átutalni. A megrendelt terméket ezt követően szállítjuk ki.

Az Utánvéttel történő fizetés esetében pedig a megrendelt terméket kiszállításkor kell a futárnak készpénzben kifizetni. Ez esetben a termék árán és a kiszállítás díján túl készpénzkezelési költséget is kell fizetnie a Felhasználónak.

7.2.3. Megrendelés ellenőrzése, elküldése

A Felhasználó egy összefoglaló oldal segítségével ellenőrizheti minden korábban megadott adatát, és a megrendelni kívánt termékeket, azok mennyiségét. Itt lehetőség van a Szolgáltató által kibocsájtott kedvezményre jogosító kupon beválltására is, a kód erre a célra szolgáló rublikába történő beírásával. Adatbeviteli hibák esetén a ceruza ikon segítségével javíthat a megadott adatokon. Ha mindent megfelelőnek talál, akkor a Megrendelés elküldése gomb segítségével véglegesítheti rendelését. Erről a Honlapon, illetve e-mailben kap megerősítést. Amennyiben a megrendelés rögzítése után (pl.: a visszaigazoló e-mailben) észlel hibás adatot azt haladéktalanul, de legfeljebb 24 órán belül köteles jelezni azt a Szolgáltató felé a nagora@nagoramanufaktura.hu e-mailes elérhetőségen.

A Felhasználó vásárlási szándékát a Szolgáltató honlapján leadott megrendeléssel jelezi, mellyel egy időben elfogadja ezen ÁSZF- ben és az Adatkezelési tájékoztatóban foglaltakat. Az elküldött megrendelés a Felhasználó részéről kötőerejű ajánlatnak minősül a megrendelésben szereplő terrmékeknek, szolgáltatásoknak az ÁSZF- ben és a Honlapon közzétett leírásokban foglalt feltételekkel való megvásárlására, igénybevételére.

Felhasználó a megrendelési folyamat lezárása előtt minden esetben vissza tud lépni az előző fázisba, ahol javítani tudja a bevitt adatokat.

7.3. Belépés, adatok módosítása

Megrendelési szándéktól függetlenül a regisztrált Felhasználó a belépést a Belépés menüpont segítségével végezheti el. Belépés után megjelenik egy Adatok módosítása menüpont, ahol a regisztráció során megadott adatait tudja módosítani, valamint a leadott megrendelésének adatait, és állapotát követheti nyomon.

A regisztrált Felhasználók számára a megrendelési folyamat során bármikor lehetőség van a Kosár és annak tartalmának elmentésére a Kosár mentése gombra történő kattintással. Így a vásárlás egy későbbi időpontban folytatható.

7.4. Megrendelés visszaigazolása

A megrendelés elektronikus feladását követően a Szolgáltató a megrendelést haladéktalanul, de legkésőbb 48 órán belül visszaigazolja a Felhasználó által megadott e-mail címre küldött e-mailben. A visszaigazoló e-mail tartalmazza az Felhasználó által a regisztráció és a megrendelés során megadott adatokat, a megrendelés azonosítóját, a megrendelés dátumát, a megrendelt tételek nevét, azok mennyiségét, árát és a fizetendő végösszeget, a választott fizetési és szállítási módokat, valamint ezen felül a Felhasználó rendeléssel kapcsolatos megjegyzéseit. A visszaigazoló email egy automata válaszlevél, ami igazolja hogy a Szolgáltató Honlapján a megrendelés sikeresen leadásra került, de nem jelenti az adásvételi szerződés létrejöttét. A megrendelés beérkezését követően a Szolgáltató összekészíti a Felhasználó által megrendelt tételeket, és a további folyamat lépéseiről "megrendelés státusz módosítás" tárgyú emailben tájékoztatja a Felhasználót.

7.5. Megrendelés módosítása

Ha Felhasználó megrendelését már elküldte a Szolgáltató részére és hibát vesz észre a visszaigazoló e-mailben szereplő adatokban, azt 1 napon belül jeleznie kell a Szolgáltató felé, a nem kívánt megrendelések teljesítésének elkerülése érdekében. A Felhasználó mentesül az ajánlati kötöttség alól, ha 48 órán belül nem kapja meg a Szolgáltatótól az elküldött megrendelésére vonatkozó visszaigazoló e-mailt.

 

8. Adásvételi szerződés létrejötte

8.1. A Szolgáltató részéről Felhasználó által a megrendeléssel tett ajánlat elfogadásának a Szolgáltató által a Felhasználó email címére megküldött első "megendelés státusz módosítás" tárgyú email minősül, mellyel a Szolgáltató és a Felhasználó között az adásvételi szerződés létrejön. Az adásvételi szerződés elválaszthatatlan része a jelen ÁSZF, az Adatkezelési tájékoztató és a teljesítéséhez szükséges dokumentumok.

8.2. A határidőben elfogadott (státusz módosítással visszaigazolt) megrendelés elektronikus úton megkötött szerződésnek minősül, amelyre a polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvényben foglaltak irányadóak.

8.3. Amennyiben a Felhasználó fogyasztónak minősül, úgy a szerződés a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014 (II.26.) Korm. rendelet hatálya alá tartozik, és szem előtt tartja a fogyasztók jogairól szóló Európai Parlament és a Tanács 2011/83/ EU irányelvének rendelkezéseit. A szerződés nyelve magyar. A létrejött szerződéstől való fogyasztói elállás jogának szabályozását a 11. pont tartalmazza. 

8.4. A megrendelés és annak státusz módosítás tárgyú visszaigazolása akkor tekintendő a Szolgáltatóhoz, illetve az Felhasználóhoz megérkezettnek, amikor az számára hozzáférhetővé válik. Szolgáltató kizárja a visszaigazolási felelősségét, ha a visszaigazolás azért nem érkezik meg időben, mert Felhasználó rossz e-mail címet adott meg regisztrációja során, vagy a fiókjához tartozó tárhely telítettsége miatt nem tud üzenetet fogadni, esetleg a fiókjában nem az elsődleges mappába érkezik a levél.

8.5. Amennyiben a visszaigazolás a megrendelés megérkezésétől számított 48 órán belül nem érkezik meg Felhasználóhoz, illetve Szolgáltató egyéb módon sem fogadja el Felhasználó ajánlatát, Felhasználó mentesül az ajánlati kötöttség alól, a megrendelt termékeket nem köteles átvenni.

8.6. A Honlapon keresztül kötött szerződés nem minősül írásbeli szerződésnek, a Szolgáltató azt nem iktatja, utólagosan nem hozzáférhető.

9. Vételár, fizetés és számlázás

9.1. Vételár

9.1.1. A vételár a termékár, a kiszállítási díj, illetőleg utánvétel esetén a készpénzkezelési költség együttes összege. Külön csomagolási költség nem kerül felszámításra.

9.1.2. A mindenkori termékárak a Honlapon kerülnek feltüntetésre és nem tartalmazzák a kiszállítás, valamint utánvétes fizetési mód esetén a készpénzkezelés díját, melyek egyébként a vételár egyik tételének minősülnek, így annak teljesítésével kerül kiegyenlítésre.

9.1.3. A Felhasználónak a készpénzkezelési díjat csak utánvétes fizetési mód esetén, míg a kiszállítás költségét előre utalásos és utánvétes fizetési mód esetén egyaránt meg kell fizetnie, kivéve, ha a vonatkozó szerződés keretében legalább egy olyan terméket vásárolt, ami ingyenes kiszállítás alá esik, mert ebben az esetben az együttesen megrendelt termékek árát kiszállítási díj egyáltalán nem terheli. A mindenkor hatályos kiszállítási és készpénzkezelési díjakat a Honlapon közzétett, Információk menüpont alatt megtalálható Szállítás fül tartalmazza.

9.1.4. A vételár minden eleme forintban értendő, és tartalmazza a 27%-os általános forgalmi adót (áfát), bruttó összegben jelenik meg a Honlapon. A Szolgáltató a vételárról szóló számlát is ennek megfelelően állítja ki a Felhasználó által a termékrendelés folyamán megadott számlázási adatok alapján.

9.1.5. A Szolgáltató fenntartja a vételár elemeinek változtatatási jogát, jogosult azokat azonnali, de nem visszamenőleges hatállyal egyoldalúan módosítani.

9.1.6. A Szolgáltató által nyújtott kedvezményre utaló felirattal ellátott árak egyszeri kedvezményt tartalmaznak, ennek megfelelően a kedvezményes időszak után következő időszaktól a normál, kedvezménnyel nem csökkentett árak alkalmazandóak. A kedvezmények időtartamáról, a kedvezmények igénybevételi feltételeiről-, mértékéről-, megvonásáról a Szolgáltató egyoldalúan dönt.

9.1.7. A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy területileg vagy értékesítési csatornánként és nem Fogyasztónak minősülő vásárlók esetén eltérő árakat határozzon meg.

9.2. Fizetési módok, számlázás

A megvásárolt termékek vételárának kiegyenlítése csak az alábbiakban meghatározott fizetési módok valamelyikének igénybevételével hajtható végre, és a Felhasználó a rendelés véglegesítésével elfogadja, hogy egyéb kondíciók melletti teljesítésre nem nyílik lehetősége.

9.2.1. Előre utalás

Előreutalásos vásárlás esetén a Felhasználó a vételárat előre átutalja az Szolgáltató CIB  banknál vezetett 10700392-75030164-51100005 számú bankszámlájára.

A Szolgáltató kizárólag azon a napon kezdi meg a termék megküldését a Felhasználó részére, amelyiken a hiánytalanul átutalt vételár közép-európai idő szerint 12:00 órával bezárólag az Szolgáltató jelen pontban megjelölt bankszámláján jóváírásra került.

Az elektronikus számla kiállítása is ugyanezen a napon történik, melyet a Szolgáltató haladéktalanul elküld a Felhasználó e-mail címére PDF formátumban.

A Felhasználó tudomásul veszi, hogy a pénzintézeti átutalás jóváírásának időtartamát az Szolgáltatónak nem áll módjában befolyásolni, ennél fogva az Szolgáltatót az esetleges átutalási késedelemből fakadóan felelősség vagy helytállási kötelezettség egyáltalán nem terheli.

9.2.2. Utánvétel

Utánvétes vásárlás esetén a Felhasználó arra vállal kötelezettséget, hogy a teljes vételárat a termék (a termékek) kiszállításával egy időben, annak (azok) átvételekor fizeti meg a futárnak készpénzben, előre pontosan kiszámított és a termékrendelés folyamán közölt összegben.

A Felhasználó kifejezetten tudomásul veszi és elfogadja, hogy az utánvétes fizetési mód válsztásakor a készpénzkezelési költséget kell fizetnie, mely a vételár részeként kerül feltűntetésre. A mindekori  készpénzkezelési költség a Szolgáltató Honlapjának Információk menüpontjának a Fizetés fülén kerül feltűntetésre.

Utánvéttel történő fizetés esetén az elektronikus számlát azon a napon állítjuk ki, amelyiken a Szolgáltató CIB banknál vezetett 10700392-75030164-51100005 számú bankszámlájára vételár közép-európai idő szerint 12:00 órával bezárólag hiánytlanul beérkezett és jóváírásra került. Ugyanezen napon küldjük el a számlát a Felhasználó e-mail címére.

9.2.3. Barion bankártyás fizetés

Az online bankkártyás fizetések a Barion rendszerén keresztül valósulnak meg. A bankkártya adatok a kereskedőhöz nem jutnak el. A szolgáltatást nyújtó Barion Payment Zrt. a Magyar Nemzeti Bank felügyelete alatt álló intézmény, engedélyének száma: H-EN-I-1064/2013.

9.2.4. Felhasználó kijelenti, hogy részéről az elektronikus számla befogadásának nincs akadálya, és a jelen ÁSZF elfogadásával belegyezik a számla ilyen módon való kiküldéséhez.

9.2.5. A számlázást a Billingo Technologies Zrt. (Székhely: 1133 Budapest, Árbóc utca 6., Cégjegyzékszám: 01-10-140802, Adószám: 27926309-2-41, Web: www.billingo.hu) számlázási szolgáltató partnerünk segítségével végezzük. Tevékenységéért, illetve az általa üzemeltett számlázási rendszerben bekövetkező hibákért felelősséget nem vállalunk.

10. Szállítás és panaszkezelés

10.1. A szállítás minden esetben a Felhasználó által a megrendelés során rögzített Magyarország területén lévő szállítási címre házhoz vagy GLS csomagpontra / MPL postapontra / FOXPOST automatába történik.

10.2. Általánosságban hétköznapokon, 08:00-17:00 óra között van kiszállítás. A szállítás határideje a 12:00 óráig leadott rendelések esetén 1 munkanap, a 12:00 óra után leadott rendelések esetén 2 munkanap (kivéve a pénteken leadott rendelés esetén a kiszállítás kedden történik). A szerződés megkötését követően a Szolgáltató köteles a jelen pontban rögzített szállítási határidőkkel, de legkésőbb harminc napon belül a Felhasználó rendelkezésére bocsátani (kiszállítani) a terméket. A Szolgáltató késedelme esetén a Felhasználó jogosult póthatáridőt tűzni. Ha a Szolgáltató a póthatáridőn belül nem teljesít, a Felhasználó jogosult a szerződéstől elállni.

10.3. A vételár részét képező kiszállítási díj jelen ÁSZF 10.1. és 10.2. pontjában részletezett alapszolgáltatást fedezi. A Felhasználónak természetesen lehetősége nyílik arra, hogy közvetlenül a futárszolgálattal egyeztessen a kézbesítés eltérő feltételeiről, azonban a fuvarozó e szolgáltatásáért a díjszabásának megfelelő felárat számíthat fel, amelyet a Felhasználónak a termék átvételekor, a futárnál kell rendeznie.

10.4. Amennyiben a Felhasználó hétköznap 08:00-17.00 óra között a munkahelyén tartózkodik, lehetősége van és célszerű is a megrendelési folyamatban szállítási címként a munkahely címét megadnia. Erre akkor is lehetősége van a Felhasználónak, amennyiben a megrendelést már leadta, de még nem került a feladásra a Szolgáltató által. Ebben az esetben a Szolgáltató email-es vagy telefonos elérhetőségén kell jelezni az erre irányuló szándékot.

10.5. A szállítást a Webshippy Magyarország Kft. (Székhely: 2151 Fót, 0221/12. (East Gate Business Park C/2.), Adószám: 25569421-2-13) csomagküldést szervező cég szállítmányozó partnere, a GLS, MPL, FOXPOST végzi. A csomagküldést szervező cég, a futár, illetve a futárcég hibájából eredő kiszállítási pontatlanságért nem vállalunk felelősséget.

10.6. A csomag feladásakor a futárszolgálat e-mailben értesíti a címzettet, hogy a következő munkanapon csomagja kiszállításra kerül. Az e-mail tartalmazza a csomagszámot és az esetleges utánvét összegét. A kiszállítás napjának reggelén, értesítést kap a címzett, mely tartalmazza a futár telefonszámát / ügyfélszolgálat telefonszámát és egy 3 órás időablakot a várható kézbesítésről. A kiszállítási kísérlet meghiúsulása esetén e-mailes értesítés kerül kiküldésre a címzetteknek. Az e-mailben megadott linken keresztül a címzett kiszállítási rendelkezést tud rögzíteni, melyben kérheti a kiszállítást egy új időpontban, egy másik címre, személyes csomagátvételt egy meghatározott listából kiválasztott csomagpontban, illetve visszautasíthatja a csomag átvételét.

10.7. Sikertelen kézbesítési kísérlet után a futár még kétszer kísérli meg kézbesítési a csomagot a Felhasználó által megadott szállítási címen.

10.8. A Felhasználó a csomag aktuális helyzetéről, a szállítási időpont vagy a szállítási cím módosításával kapcsolatban a GLS Ügyfélszolgálatán a +36 29 886 700 és a +36 20 890 0660 telefonszámon is érdeklődhet hétköznapokon 7:00-20:00 óra között, MPL szállítás esetén az MPL ügyfélszolgálatán a https://www.posta.hu/ugyfelszolgalat és a https://www.posta.hu/ugyfelszolgalat/nyomkovetes címen érdeklődhet.

10.9. Amennyiben a termékcsomag kézbesítése a Felhasználó érdekkörében felmerülő okból (pl. a vásárlás folyamán téves szállítási adatok rendelkezésre bocsátása) vagy az előreláthatósági klauzulát [Ptk. 6:142. §] megsértő magatartása miatt késedelmet szenved, illetőleg meghiúsul, az ebből fakadó károk (többletköltségek, egyéb hátrányok) kivétel nélkül a Felhasználó terhére esnek, és a Szolgáltató ezekért sem a Felhasználó, sem pedig harmadik személy irányában nem felelős.

10.10. Szolgáltató nem vállal felelősséget az esetleges alapanyag vagy csomagolóanyag beszállítói hiányának következményeként letrejött nem teljesítésért, de köteles erről a Felhasználót haladéktalanul tájékoztatni, és a Felhasználó kérésére a már visszaigazolt megrendeléseket megtartani vagy törölni. A megrendelés törlése esetén a Szolgáltató köteles a Felhasználó által esetlegesen már megfizetett vételárat haladéktalanul, de legkésőbb harminc napon belül visszafizetni.

10.11. A Felhasználó a termék átvételének helyszínén és időpontjában köteles a küldemény tartalmát tételesen, mennyiségi, továbbá minőségi szempontból egyaránt ellenőrizni, és a Szolgáltató szerződésszerű teljesítése esetén a fuvarlevelet (az átvételi elismervényt) aláírni, mellyel a termék mennyiségi és minőségi átvétele megtörténik, és a Felhasználó birtokba veszi a terméket, ezzel a a kárveszély átszáll a Szolgáltatóról a Felhasználóra. Ezt követően a Szolgáltatónak mennyiségi és minőségi reklamációt nem áll módjában elfogadni. A szabályszerűen kiállított fuvarlevél (átvételi elismervény) az ellenkező bizonyításáig igazolja, hogy a küldemény és csomagolása az átvételkor hibátlan, valamint hiánytalan állapotban volt.

10.12. Amennyiben az átvételkor láthatóan sérült a csomagolás vagy a termék, és a sérülés az áru átvételét megelőzően keletkezett, illetve amennyiben a küldemény nem a Felhasználó részéről megvásárolt termékeket tartalmazza, a Felhasználó a csomagot nem köteles átvenni. Amennyiben nem veszi át a csomagot, köteles a futártól jegyzőkönyv felvételét kérni és a hibát (hiányosságot) késedelem nélkül közölni a Szolgáltatóval a Honlapon, a Információk menüpont alatt található elérhetőségek valamelyikén keresztül. A termék visszavételét, illetve cseréjét a Szolgáltató díjmentesen biztosítja. Az átvételt követően észlelt sérülésért a Szolgáltató felelősséget nem vállal. A hiba jelzésének késedelméből, netán elmaradásából és a hibás (hiányos) termékcsomag átvételéből származó károk (többletköltségek, egyéb hátrányok) megtérítésére a Felhasználó köteles.

10.13. Amennyiben a termékekkel, illetőleg a Szolgáltatói szolgáltatással összefüggésben a Felhasználónak panasza merül fel, úgy azt köteles a Honlapon, a Információk menüpont alatt található elérhetőségek valamelyikére, illetőleg a Szolgáltató székhelyére is megküldheti. Az Szolgáltató a panaszokat beérkezésük sorrendjében, legkésőbb 30 (harminc) napon belül vizsgálja ki, és a panasz közlésével egyező módon értesíti a Felhasználót a vizsgálat eredményéről. A panasz elutasítása esetén a Felhasználó a felügyeleti szervekhez (pl. a jegyzőhöz, a Pest Megyei Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Felügyelőségéhez) vagy a bírósághoz fordulhat.

11. Elállási jog

11.1. A Felhasználó tudomásul veszi, hogy a 45/2014. (II. 26.) Kormányrendelet (a továbbiakban: Kr.) 29. § e) pontja alapján kozmetikumok vonatkozásában nem illeti meg a Kr. 20.§-ában meghatározott elállási jog. A Nagora Manufaktúra Kft. ennek ellenére, a jelen pontban meghatározott elállási jogot biztosít Felhasználó Vásárló részére.

11.2. Az ÁSZF 11. pontjában foglaltak kizárólag a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személyre vonatkoznak, aki árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz, valamint az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje (a továbbiakban Fogyasztó).

11.3. A Fogyasztó a terméknek, több termék szolgáltatásakor az utoljára szolgáltatott terméknek, a Fogyasztó vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy általi átvételének napjától számított tizennégy (14) napon belül szerződéstől indokolás nélkül elállhat. A Fogyasztó érdekeinek maximális szolgálata érdekében a Szolgáltató, saját elhatározásából, a hivatkozott jogszabályban használt 14 napos határidőt hatvan (60) napra bővíti, és ez idő alatt biztosítja a Fogyasztó elállási jogát. A Fogyasztó a szerződés megkötésének a napja és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolja elállási jogát. A nem Fogyasztónak minősülő vásárlóra jelen pont kondíciói nem vonatkoznak.

11.4. Ha a Fogyasztó elállási jogával élni kíván, elállási szándékát, megrendelés számát és a Fogyasztó bankszámlaszámát is magában foglaló egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni a Szolgáltató e-mail címére vagy székhelyére legkésőbb a határidő lejártának napján feladott ajánlott-tértivevényes levélpostai küldemény útján. Az elállási jognyilatkozathoz csatolni kell a megvásárolt árucikket, valamint az értékesítésről kiállított elektronikus számla nyomtatott példányát. E-mailben történő nyilatkozat esetén elegendő csak a megvásárolt árucikkeket a székhelyre megküldeni. A szabályszerű, az előírt mellékletekkel együtt megküldött elállás a Szolgáltató részére megvalósult kézbesítésével (a kézbesítési vélelem beálltával) a szerződést felbontja, egyebekben viszont nem minősül joghatályos közlésnek.

11.5. A Fogyasztó viseli az elállási jog gyakorlása miatt elállási nyiltkozat elküldésével és a termék visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerült költségeket. A Szolgáltatónak az utánvéttel visszaküldött csomagot nem áll módjában átvenni. Fogyasztó viseli továbbá az áru hibás csomagolásából eredő, a termék visszaküldése során felmerülő károkat.

11.6. A Szolgáltató a vételárat legkésőbb az elállás kézbesítésétől (a kézbesítési vélelem beálltától) számított 14 (tizennégy) napon belül köteles visszafizetni a Fogyasztónak, de egyben követelheti az árucikk nem rendeltetésszerű használatából eredő kárának megtérítését is. A Szolgáltató a visszaszármaztatási költségekkel csökkentett vételárat fizeti vissza a Fogyasztónak, amennyiben a Fogyasztó és a Szolgáltató a visszaszármaztatási költség átvállalásra irányuló külön írásbeli megállapodás köt. A Szolgáltató jogosult a visszatérítést mindaddig visszatartani, amíg vissza nem kapta a terméket.

11.7. A visszatérítéskor az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmaz a Szolgáltató, kivéve, ha a Fogyasztó más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag a Fogyasztót semmilyen többletköltség nem terheli.

11.8. A Fogyasztót nem illeti meg a 11.3. pont szerinti elállás joga, amennyiben a megvásárolt termék természeténél fogva nem szolgáltatható vissza. A Felek kölcsönösen ilyen jellegűnek minősítik azt az árucikket, aminek az elállási jognyilatkozathoz mellékelt állaga, darabszáma, tömege, űrtartalma vagy más módon kifejezett nettó mennyisége az eredeti termék nettó minőségének, illetve mennyiségének 50 (ötven) %-át nem éri el. Az árucikk akkor is visszaszolgáltatásra alkalmatlannak tekintendő, ha a termék állagának vagy csomagolásának megrongálódása miatt annak eredete nem azonosítható.

11.9. A akciós termékcsomagra (több termék együttese) vonatkozó szerződéstől történő elállás esetén az elállási jog kizárólag a teljes csomagra, a benne lévő valamennyi termékre együttesen és egységesen érvényesíthető. Amennyiben a termékcsomagba tartozó termékek bármelyikére a 11.8. pontban foglalt feltételek egyike teljesül, akkor a Fogyasztó az elállási jogát sem a termékcsomagra (termék-együttesre) nézve, sem pedig az egyes termékeket illetően nem gyakorolhatja. Jelen szakasz rendelkezéseit kell alkalmazni Szolgáltató által Fogyasztó részére küldött valamennyi ajándékra is, amennyiben az ajándék a Honlapon megvásárolható.

11.10. A Fogyasztó érdekmúlásra hivatkozással a szerződéstől nem jogosult elállni

 • amennyiben a Szolgáltató a szolgáltatás teljesítését jogos okból megtagadta;
 • az átutalás késedelme, illetőleg alkalmatlan fizetési mód vagy eszköz részéről történt igénybevétele miatt;
 • ha a megrendelést a jelen ÁSZF 10.2. pontjában rögzített szállítási határidők figyelmen kívül hagyása miatt nem kapta meg az általa kívánt időpontban.

11.11. A Fogyasztót nem illeti meg az elállási jog olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a Fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állított elő a Szolgáltató elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a Felhasználó személyére szabtak.

11.12. A Fogyasztót terheli annak bizonyítása, hogy elállási jogát a jelen pontban meghatározott rendelkezéseknek megfelelően gyakorolta.

12. Adatkezelői tevékenység

12.1. Általános rendelkezések

Az Európai Unió Általános Adatvédelmi Rendelete (az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679. rendelete – a továbbiakban: GDPR) alapján a Szolgáltató az általa végzett online termékértékesítés és szolgáltatásnyújtás tekintetében adatkezelőnek minősül, míg a Felhasználó az átadott személyes adatok tekintetében érintettnek minősül. A Szolgáltató vállalja, hogy a szolgáltatása részeként a GDPR által kötelezővé tett adatkezelői feladatokat ellátja és a rá vonatkozó kötelezettségeket teljesíti. A Szolgáltató a saját adatkezelői tevékenységéért felelősséggel tartozik. Mivel a Szolgáltató adatkezelési tevékenységét nem főtevékenységként végzi adatvédelmi tisztségviselőt a GDPR vonatkozó rendelkezésére alapján nem kötelesé kijelölni, melynek tényét a Szolgáltató jelen szerződésben dokumentálja.

12.2. A kezelt adatok köre, az adatfeldolgozás célja és időtartama

12.2.1. A Szolgáltató online kereskedelmi tevékenysége keretén belül bekért látogatói, vásárlói és egyéb felhasználói adatok tekintetében végez adatkezelői tevékenységet. Az adatok körét és az adatkezelés célját és időtartamát a Szolgáltató saját Adatkezelési tájékoztatójában publikálja.

12.2.2. A Szolgáltató kötelezettséget vállal arra, hogy a jelen szerződés szerint végzett adatkezelési tevékenység befejezésekor, vagy a jelen szerződés megszűnésekor minden, a jelen szerződés alapján általa kezelt személyes adatot töröl. A Szolgáltató törlési kötelezettsége nem vonatkozik azon adatokra, melyeknek tárolását magyar vagy európai uniós jogszabály előírja.

12.3. Érintetti jogok gyakorlása

A Szolgáltató a mindenkor hatályos adatvédelmi szabályokban szerelplő jogalap fennálása esetén köteles biztosítani a Felhasználónak a hivatkozott jogszabályok szerinti érintetti jogok gyakorlását (például korlátozás, helyesbítés, hozzáférés, törlés, adathordozhatóság, stb.)

12.4. Adatkezelő, adatfeldolgozó kötelezettségei

12.4.1. A Szolgáltató adatkezelési tevékenysége során adatfeldolgozót bízhat meg a Felhasználó adatainak feldolgozásával, annak technikai hátteterének biztosításával. A Szolgáltató csak olyan adatfeldolgozót jogosult igénybe venni, amely megfelel a GDPR és jelen ÁSZF adatfeldolgozóra vonatkozó rendelkezéseinek, különös tekintettel, de nem kizárólagosan az adatbiztonsági követelményeknek. A Szolgáltató az igénybe vett adatfeldolgozóért úgy felel, mintha az általa végzett adatfeldolgozási tevékenységet ő maga látná el. Szolgáltató köteles az igénybe vett adatfeldolgozókkal adatfeldolgozói szerződést kötni. A Szolgáltató az adakezelő(k)et az Adatvédelmi tájékoztatóban publikálja.

12.4.2. A adatfeldolgozó a jelen szerződés szerinti adatkezelési, adatfeldolgozási tevékenységét csak és kizárólag a Szolgáltató utasításai és a jelen szerződés alapján jogosult végezni. Az adatfelgolgozó nem jogosult a feldolgozással érintett adatokkal önállóan, saját döntése szerint rendelkezni, nem jogosult azokat a Szolgáltató Ügyfél utasítása nélkül megváltoztatni, összekapcsolni, felhasználni és semmilyen módon kezelni sem.

12.4.3. A Szolgáltató vállalja, hogy a GDPR 30. cikkének értelmében a felelősségi körébe tartozóan végzett, valamennyi adatkezelési tevékenységről nyilvántartás vezet, a GDPR 30. cikk (1) a)- g) pontokban foglalt kritériumok maradéktalan és teljes körű megtartásával.

12.5. Titoktartási kötelezettség

A Szolgáltató az adatkezelési tevékenységben résztvevő munkavállalóira, megbízottjaira, vezető tisztségviselőire nézve titoktartási kötelezettséget vállal az online kereskedelmi tevékenysége körében kezelt személyes adatokra vonatkozóan.

12.6. Adatbiztonság

A Szolgáltató kötelezettséget vállal arra, hogy az adatfeldolgozótól szerződéses kötelezettségvállalást kér a tudomány és technológia állása és a megvalósítás költségei, továbbá az adatkezelés jellege, hatóköre, körülményei és céljai, valamint a természetes személyek jogaira és szabadságára jelentett, változó valószínűségű és súlyosságú kockázat figyelembevételével megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket alkalmazására vonatkozóan az adatfeldolgozói tevékenységének teljes terjedelmére kiterjedően, valamint arra, hogy ezen intézkedésekkel a lehető legteljesebb mértékben segítse a Szolgáltatót abban, hogy teljesíteni tudja a kezelt adatok érintettjei felé fennálló, az érintettek önrendelkezési jogainak gyakorlásához kapcsolódó kötelezettségeit. Az adatfeldolgozó az adatokat megfelelő intézkedésekkel védeni köteles különösen a jogosulatlan vagy jogsértő hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, elvesztés, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés, megváltoztatás és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen. Az adafeldolgozó köteles az adatokat a mindenkori legjobb iparági gyakorlatnak, a GDPR- nak, a hatályos magyar jogszabályoknak, a jelen szerződésnek és a bármely egyéb adatvédelmi, adatbiztonsági jogszabálynak megfelelő adatbiztonsági szint alkalmazásával kezelni. Bármilyen okból történő adatvesztés esetén köteles az adatokat visszaállítani. 

13. Ügyfélszolgálat

13.1. A Szolgáltató és a Felhasználó között a kommunikáció elsődleges módja az elektronikus levelezés a Szolgáltató honlapján közzétett ügyfélszolgálati e-mail címe és a Felhasználó kapcsolati email címe között, illetve Honlapon elérhető üzenetküldési funkció segítségével küldött üzenet.
13.2. A Szolgáltató üzemeltet telefonos és online chat alapú ügyfélszolgálatot is, de az elsődleges módoktól eltérő formában a Szolgáltató azonosítási és biztonsági okokból nem köteles a Felhasználótól megkeresést fogadni, vagy részére információt adni.

14. Panaszügyintézés, jogérvényesítési lehetőségek

14.1. Panaszügyintézés helye

Az alábbi rendelkezések kizárólag fogyasztónak minősülő Felhasználó esetén alkalmazandóak. A Felhasználó a termékkel vagy a Szolgáltató tevékenységével kapcsolatos fogyasztói kifogásait az alábbi elérhetőségeken terjesztheti elő:

Név: Nagora Manufaktúra Kft.

Levelezési cím: 2096 Üröm, Szikla u. 11.

E-mail cím: nagora@nagoramanufaktura.hu

14.2. Panaszügyintézés módja, határideje

A Szolgáltató célja, hogy valamennyi megrendelést megfelelő minőségben, a megrendelő teljes megelégedettsége mellett teljesítsen. Amennyiben a Szolgáltató termékével, szolgáltatásával összefüggésben a Felhasználónak mégis panasza merül fel, úgy azt a Honlapon, az Információk menüpont alatt az Elérhetőség fülön található elérhetőségek valamelyikére, illetőleg a Szolgáltató székhelyére is megküldheti. A Szolgáltató a panaszokat beérkezésük sorrendjében, legkésőbb 30 (harminc) napon belül vizsgálja ki, és a panasz közlésével egyező módon értesíti a Felhasználót a vizsgálat eredményéről.

14.3. Egyéb jogérvényesítési lehetőségek

14.3.1.A Felek a jelen szerződés teljesítése során felmerülő vagy ahhoz kapcsolódó bármely jogvitát elsősorban tárgyalásos, békés úton igyekeznek megoldani, a kárelhárítás és kárenyhítés területén szorosan együttműködnek.

14.3.2. A panasz elutasítása esetén az alábbi jogérvényesítési lehetőségek állnak nyitva Felhasználó számára:

 • Kötelezettséget vállalunk az alternatív vitarendezési fórum igénybevételére a fogyasztói jogvitáik rendezéséhez. Az Európai Bizottság által fejlesztett és üzemeltetett online vitarendezési platformot a linkre kattintva érheti el: https://webgate.ec.europa.eu/. Az online vitarendezési platform használata regisztrációt igényel az Európai Bizottság rendszerében, majd bejelentkezés után a fogyasztó benyújthatja panaszát a honlapon keresztül, ha nem sikerült közvetlenül rendeznie a jogvitáját a vállalkozással. A panasz benyújtását követően az online vitarendezési platform azonnal továbbítja azt az ellenérdekű félnek. Ezt követően az érintetteknek meg kell egyezniük egy alternatív vitarendezési fórumról, amely végső soron el fog járni a közöttük fennálló ügyben. Azokról a fórumokról, amelyek eljárhatnak az esetükben, a platform tájékoztatja a feleket. Amint megszületik a megállapodás a vitarendezési fórumról, az online platform oda továbbítja a panaszt. Ha a feleknek nem sikerül 30 napon belül megegyezniük, vagy ha a platform sem tud a benyújtott adatok alapján olyan alternatív vitarendezési fórumot azonosítani, amelynek hatásköre van eljárni, a panasz további feldolgozására nem kerül sor.
 • Panasztétel a fogyasztóvédelmi hatóságoknál. Amennyiben Felhasználó fogyasztói jogainak megsértését észleli, jogosult panasszal fordulni a lakóhelye szerint illetékes fogyasztóvédelmi hatósághoz. A panasz elbírálását követően a hatóság dönt a fogyasztóvédelmi eljárás lefolytatásáról.
 • Békéltető testület. A szolgáltatások minőségével, valamint a szerződés megkötésével és teljesítésével kapcsolatos fogyasztói jogvita bíróságon kívüli, békés rendezése céljából Felhasználó eljárást kezdeményezhet a lakóhelye szerint illetékes szakmai kamara mellett működő békéltető testületnél. A vállalkozás székhelye szerint illetékes békéltető testület: Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara mellett működő Budapesti Békéltető Testület (Cím: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99., Telefon: 06-1-488-2131, Fax: 06-1-488-2186, E-mail: bekelteto.testulet@bkik.hu)
 • Bírósági eljárás. Felhasználó jogosult a fogyasztói jogvitából származó követelésének bíróság előtti érvényesítésére polgári eljárás keretében a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény,valamint a Polgári Perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény rendelkezései szerint.
15. Szerződés módosítása, megszűnése

15.1. Szolgáltató jogosult jelen ÁSZF-et, a Honlapon forgalmazott termékek árait és egyéb feltüntetett árakat nem visszamenőleges hatállyal bármikor, a felhasználók előzetes tájékoztatása mellett, egyoldalúan módosítani. A módosítás a Honlapon történő közzétételt követően lép hatályba, és a Honlap első használata alkalmával válnak hatályossá Felhasználóval szemben az ezt követő megrendelésekre vonatkozóan. A módosított ÁSZF hatályba lépését legalább 8 (nyolc) nappal megelőzően az Szolgáltató Honlapján külön közleményben értesíti a Felhasználót és a leendő szerződéses partnereit.

15.2. A szerződés a teljesítéssel megszűnik. Szerződést megszűntető teljesítésnek a Szolgáltatói szolgáltatás és a vételár szerződésszerű teljesítése minősül.

15.3. A szerződő Felek az adásvételi jogügyletüket közös megegyezéssel, a jövőre nézve megszüntethetik. Ebben az esetben a Felek további szolgáltatásokkal nem tartoznak, és kötelesek egymással a megszűnés előtt már teljesített szolgáltatások vonatkozásában elszámolni.

16. Vegyes rendelkezések

16.1. Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy bármikor, bármilyen változtatást, javítást hajtson végre a Honlapon, előzetes figyelmeztetés nélkül. A Szolgáltató továbbá fenntartja a jogot, hogy a Honlapot más domainnév alá helyezze át.

16.2. Amennyiben a Honlapon hiba vagy hiányosság lép fel a termékekre vagy azok áraira vonakozóan, a Szolgáltató fenntartja a jogot a korrekcióra. Ilyen esetben a hiba felismerése és módosítása után azonnal tájékoztatja a Felhasználót az új adatokról. A Felhasználó ezt követően még egyszer megerősítheti a megrendelést, vagy lehetőség van arra, hogy bármely Fél elálljon a szerződéstől.

16.3. Felhasználó az eladói szolgáltatás igénybevételével az általa megadott valamennyi adat Szolgáltató általi tárolásához kifejezetten hozzájárul. A Honlap adatkezelési tájékoztatója elérhető a következő oldalon:  https://nagoramanufaktura.hu/shop_help.php?tab=privacy_policy

16.4. Szolgáltató kötelezettsége teljesítéséhez közreműködőt jogosult igénybe venni.

16.5. Minden, a szerződés megkötése után felmerülő, a szerződés teljesítését akadályozó körülményről felek kölcsönösen kötelesek egymást a körülmény tudomásukra jutását követően haladéktalanul tájékoztatni.

16.6. A szerződő felek megállapodnak, hogy esetleges vitáikat közvetlen tárgyalások útján békés úton rendezik.

16.7. Ha a jelen ÁSZF bármely része érvénytelenné, jogtalanná vagy érvényesíthetetlenné válik, az a fennmaradó részek érvényességét, jogszerűségét és érvényesíthetőségét nem érinti.

16.8. Amennyiben Szolgáltató az ÁSZF alapján megillető jogát nem gyakorolja, a joggyakorlás elmulasztása nem tekinthető az adott jogról való lemondásnak. Bármilyen jogról történő lemondás csak az erre vonatkozó kifejezett írásbeli nyilatkozat esetén érvényes. Az, hogy a Szolgáltató egy alkalommal nem ragaszkodik szigorúan a Szabályzat valamely lényegi feltételéhez, vagy kikötéséhez nem jelenti azt, hogy lemond arról, hogy a későbbiekben ragaszkodjon az adott feltétel vagy kikötés szigorú betartásához

16.9. A jelen ASZF-ben nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen ÁSZF értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. (Elker. tv.) törvény, valamint a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet vonatkozó rendelkezéseire. A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadók.

17. Adatvédelmi szabályzat

A szolgáltató adatvédelmi szabályzata a következő címen érhető el: https://nagoramanufaktura.hu/shop_help.php?tab=privacy_policy

18. Vis maior

Vis maiornak minősül minden olyan rendkívüli, a szerződés létrejötte után bekövetkező, annak teljesítését lehetetlenné tevő esemény, amelyet szerződő felek nem láthattak előre, nem háríthattak el, és amely nem vezethető vissza egyik fél felróható magatartására sem. Ilyen események lehetnek különösen: szükségállapot, sztrájk, háború, forradalom, terrorista cselekmények, természeti katasztrófa, tűzvész, árvíz, járvány, karantén korlátozások, szállítási embargó stb. Vis maior esetén mindkét fél mentesül a szerződés teljesítésének kötelezettsége alól.

Jelen Általános Szerződési Feltételek hatályba lépésének ideje: 2024.04.23.

Adatkezelési tájékoztató
1. Bevezetés

A Nagora Manufaktúra Kft. (székhely: 2096 Üröm, Szikla u. 11., cégjegyzékszám: 13-09-221504, adószám: 25004898-2-13) (a továbbiakban: Szolgáltató) a nagoramanufaktura.hu weboldalon (a továbbiakban: Honlap) eladói szolgáltatás, valamint kapcsolódó tartalmak, szövegek, cikkek, információk megosztása céljából honlapot üzemeltet, amelynek során a Honlapra látogatók és a Honlapon regisztrálók (Felhasználók) adatait kezeli. (A Szolgáltató és a Felhasználó a továbbiakban külön-külön Fél, együttesen: Felek.)

1.1. Adatkezelési tájékoztató célja

A jelen Adatkezelési tájékoztató célja, hogy rögzítse a Nagora Manufaktúra Kft. (továbbiakban Adatkezelő) által alkalmazott adatkezelési elveket, politikáját, amelyet a társaság, mint Adatkezelő magára nézve kötelező erővel ismer el. Az Adatkezelési tájékoztató rendelkezéseinek kialakításakor az Adatkezelő különös tekintettel vette figyelembe az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 Rendeletében („Általános Adatvédelmi Rendelet” vagy „GDPR”), az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény („Infotv.”), a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”), továbbá a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény („Grtv.”) rendelkezéseit.

1.2. Felhasználó tájékoztatása

Az adatok kezelésével összefüggésben a Szolgáltató ezúton tájékoztatja a Felhasználókat a Honlapon általa kezelt személyes adatokról, a személyes adatok kezelése körében követett elveiről és gyakorlatáról, személyes adatok védelme érdekében tett szervezési és technikai intézkedéseiről, valamint az érintettek jogai gyakorlásának módjáról és lehetőségeiről.

A Szolgáltató és partnerei számára kiemelt fontosságú a Felhasználók személyes adatainak védelme. A Honlap használata közben szükséges, azonosításra alkalmas, személyes jellegű adatok begyűjtése és feldolgozása megfelel az érvényben lévő magyar adatvédelmi előírásoknak (Europai Parlament 2016/679 rendelete (GDPR) valamint 2011. évi CXII. törvény (Infotv.)). A Felhasználó adatait bizalmasan kezeljük és harmadik fél számára nem továbbítjuk, kivéve, ha ez a szerződés teljesítéséhez elengedhetetlen (pl. a szállításért, számlázásért, fizetésért felelős partnereink, melyek esetében adatközlés nélkül nem tud megvalósulni a vásárlási folyamat). Munkatársaink, partnereink titoktartási kötelezettséggel tartoznak felénk.

Az Adatkezelő fenntartja magának a jogot jelen tájékoztató bármikor történő megváltoztatására, az esetleges változásokról kellő időben értesíti az érintetteket. Amennyiben az érintetteknek olyan kérdése lenne, mely jelen közlemény alapján nem egyértelmű, az Adatkezelő elérhetőségein teheti fel kérdéseit, ahol Adatkezelő munkatársai azt legjobb tudásuk szerint megválaszolják. Az elérhetőségeket itt találja: https://nagoramanufaktura.hu/shop_contact.php

Az Adatkezelő bár elkötelezett az online kereskedelmi tevékenység során nyújtott szolgáltatások minőségének a legmagasabb szinten tartása irányában, a rendszer használatából eredő esetleges károkért felelősséget nem vállal. Az Adatkezelő elkötelezett partnerei és felhasználói személyes adatainak védelmében, kiemelten fontosnak tartja ügyfelei információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. Az Adatkezelő a személyes adatokat bizalmasan kezeli és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja.

Felhasználó a Honlap használatával elfogadja az alábbiakat, és hozzájárul az alábbiakban meghatározott adatkezelésekhez.

2. Fogalmak

Jelen adatvédelmi tájékoztatóban használt fogalmak a következők:

 

2.1. Személyes adat

Azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható.

2.2. Érintett

Az a meghatározott, személyes adat alapján azonosított, vagy - közvetlenül vagy közvetve - azonosítható természetes személy, akire nézve az adatkezelő személyes adatokat kezel.

2.3. Adatkezelő

Az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja.

2.4. Adatfeldolgozó

Az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az Adatkezelő megbízásából személyes adatokat kezel, azok feldolgozását végzi.

2.5. Címzett

Az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél- e. Azon közhatalmi szervek, amelyek egy egyedi vizsgálat keretében az uniós vagy a tagállami joggal összhangban férhetnek hozzá személyes adat okhoz, nem minősülnek címzettnek. Az említett adatok e közhatalmi szervek általi kezelése meg kell, hogy feleljen az adatkezelés céljainak megfelelően az alkalmazandó adatvédelmi szabályoknak.

2.6. Harmadik fél

Olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely nem azonos az érintettel, az Adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval.

2.7. Ügyfél

Olyan Érintett, aki igénybe veszi az Adatkezelő valamely szolgáltatását.

2.8. Felhasználó

Minden olyan természetes személy, aki az Adatkezelővel kapcsolatba lép, weboldalát meglátogatja.

2.9. Adatkezelés

Az alkalmazott eljárástól függetlenül a személyes adatokon vagy adatállományon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így például ezen adatok gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása.

2.10. Adatfeldolgozás

Az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől.

2.11. Érintett hozzájárulása

Az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez.

2.12. Adatvédelmi incidens

A biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi.

2.13. Tiltakozás

Az Érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri.

2.14. Adattovábbítás

Ha az adatot meghatározott harmadik személy számára hozzáférhetővé teszik.

2.15. Adattörlés

Az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges.

2.16. Álnevesítés

A személyes adatok olyan módon történő kezelése, amelynek következtében további információk felhasználása nélkül többé már nem állapítható meg, hogy a személyes adat mely konkrét természetes személyre vonatkozik, feltéve, hogy az ilyen további információt külön tárolják és technikai és szervezési intézkedések megtételével biztosított, hogy azonosított vagy azonosítható természetes személyekhez ezt a személyes adatot nem lehet kapcsolni.

3. Adatkezelő megnevezése

Név: Nagora Manufaktúra Kft.

Székhely: 2096 Üröm, Szikla u. 11.

Levelezési cím: 2096 Üröm, Szikla u. 11.

Üzlethelyiség címe: 2096 Üröm, Szikla u. 11.

Képviselő neve: Klibán Gréta

Cégjegyzékszám: 13-09-221504

Bejegyző Bíróság neve: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága

Adószám: 25004898-2-13

Számlavezető pénzintézet: CIB Bank

Számlaszám: 10700392-75030164-51100005

E-mail cím: nagora@nagoramanufaktura.hu

Telefonszám: +36-30/660-1553

Adatfeldolgozó és tárhelyszolgáltató neve, elérhetősége: UNAS Online Kft., 9400 Sopron, Major köz 2. I/15., unas@unas.hu, +36-99-505-376

 

Tekintettel arra, hogy az adatkezelés az adatkezelővel ügyfélkapcsolatban álló Felhasználókra vonatkozik, így az 2011. évi CXII. törvény 65. § (3) a) pontja alapján az adatkezelés adatvédelmi nyilvántartásba vétele nem szükséges.

4. Adatkezelés jogalapja, adatkezelési alapelvek

4.1. A Szolgáltató általi adatkezelésekre az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 5. § (1)  pontja szerint a Felhasználók önkéntes hozzájárulása alapján, továbbá az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A. §, illetőleg az Európai Unió Általános Adartvédelmi Rendelete (GDPR), a 2016/679. számú Rendelet alapján kerül sor. A hozzájárulást Felhasználó az egyes adatkezelések tekintetében a Honlap használatával, a regisztrációval, illetve a kérdéses adatok önkéntes megadásával adja meg.

Szolgáltató jogszerű adatkezelésének jogalapja az adatkezelési céloktól függően az alábbiak lehetnek:

4.1.1. Az Érintett hozzájárulását adta személyes adatainak egy vagy több konkrét célból történő kezeléséhez;

4.1.2. Az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az egyik fél, vagy az a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges;

4.1.3. Az adatkezelés az Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges;

4.1.4. Az adatkezelés az Érintett vagy egy másik természetes személy létfontosságú érdekeinek védelme
miatt szükséges;
4.1.5. Az adatkezelés közérdekű vagy az Adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges;
4.1.6. Az adatkezelés az Adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha ezen érdekekkel szemben elsőbbséget élveznek az érintett olyan érdekei vagy alapvető jogai és szabadságai, amelyek személyes adatok védelmét teszik szükségessé, különösen, ha az érintett gyermek.

4.2. Az Adatkezelő a személyes adatokat a jóhiszeműség, a tisztesség és átláthatóság elveinek, valamint a hatályos jogszabályok és jelen Adatkezelési tájékoztatóban leírt rendelkezéseinek megfelelően kezeli.

4.3. Az Adatkezelő a személyes adatokat az Érintett hozzájárulása alapján vagy szerződés teljesítése céljából, kizárólag célhoz kötötten használja fel.

4.4. Az Adatkezelő a személyes adatokat csak a jelen Adatkezelési tájékoztatóban ill. a vonatkozó jogszabályokban meghatározott célból kezeli. A kezelt személyes adatok köre arányban áll az adatkezelés céljával. Minden olyan esetben, ha a személyes adatokat az Adatkezelő az eredeti adatfelvétel céljától eltérő célra kívánja felhasználni, erről az Érintettet tájékoztatja és ehhez előzetes, kifejezett hozzájárulását megszerzi, illetőleg lehetőséget biztosít számára, hogy a felhasználást megtiltsa.

4.5. Az Adatkezelő a megadott személyes adatokat nem ellenőrzi, azok megfelelőségéért kizárólag az azt megadó Érintett felel.

4.6. A 16. életévét be nem töltött személy Érintett személyes adatai csak a felette szülői felügyeletet gyakorló nagykorú személy hozzájárulása esetén kezelhetők. Az Adatkezelőnek nem áll módjában a hozzájáruló személy jogosultságát, illetve nyilatkozatának tartalmát ellenőrizni, így az Érintett illetve a felette szülői felügyeletet gyakorló személy szavatol azért, hogy a hozzájárulás megfelel a jogszabályoknak. Hozzájáruló nyilatkozat hiányában az Adatkezelő 16. életévét be nem töltött Érintettre vonatkozó személyes adatot – a szolgáltatás felhasználásakor használt IP cím kivételével, amelynek rögzítésére az internetes szolgáltatások jellegéből adódóan automatikusan sor kerül – nem gyűjt.

4.7. Az Adatkezelő az általa kezelt személyes adatokat a jelen Adatkezelési tájékoztatóban meghatározott Adatfeldolgozókon kívül harmadik félnek át nem adja. A jelen pontban foglalt rendelkezés alól kivételt képez az adatok statisztikailag összesített formában történő felhasználása, mely az Érintett beazonosítására alkalmas egyéb adatot semmilyen formában nem tartalmaz, ezáltal nem minősül adatkezelésnek, sem adattovábbításnak. Az Adatkezelő bizonyos esetekben – hivatalos bírósági, rendőrségi megkeresés, jogi eljárás szerzői-, vagyoni- illetve egyéb jogsértés vagy ezek alapos gyanúja miatt az Adatkezelő érdekeinek sérelme, a szolgáltatások biztosításának veszélyeztetése stb. – harmadik felek számára hozzáférhetővé teszi az Érintett elérhető személyes adatait.

4.8. Az Adatkezelő gondoskodik a személyes adatok biztonságáról, megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg megakadályozzák azok véletlen elvesztését, jogtalan megsemmisülését, jogosulatlan hozzáférését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását, jogosulatlan terjesztését. E kötelezettség teljesítésére az Adatkezelő minden olyan harmadik felet felhív, akik részére személyes adatokat továbbít.

4.9. Tekintettel a GDPR vonatkozó rendelkezéseire, mivel az Adatkezelő az adatkezelést nem főtevékenységként végzi, nem jelöl ki adatvédelmi tisztviselőt.

5. Kezelt adatok köre, az adatkezelés célja, jogalapja és időtartama

5.1. Felhasználók technikai adatai

5.1.1. A weboldal látogatóinak adatai, naplók
Az Adatkezelő a saját weboldalainak látogatása során rögzíti a Felhasználók IP címét, a látogatás időpontját és a megtekintett oldal címét. Ezen adatok naplózását a rendszer folyamatosan végzi, de nem kapcsolja össze a regisztráció során vagy a felhasználás során megadott személyes adatokkal. A Felhasználó személyére, profiljára ezekből az adatokból nem lehet következtetni. Az adatokat az Adatkezelő védelmi rendszer üzemeltetésére, hibák felderítésére, vitás kérdések tisztázására, visszaélések bizonyítására használja fel. Az adatokat 2 hónap elteltével törli. Az Adatkezelő saját weboldalain személyes azonosításra alkalmas cookie- kat nem használ.

5.1.2. Cookie-k

Az Adatkezelő a kiszolgálás érdekében a Felhasználó számítógépén adatcsomagot (ún. „cookie”- t vagy sütit) helyez el, amik elsődleges célja a folyamat azonosítás és a terhelés elosztás. A sütik egyrészt a weboldal alapvető működéshez szükségesek, másfelöl lehetővé teszik többek között a biztonságos bejelentkezést, bejelentkezési adatok megjegyzését, feladatok, tranzakciók folyamatának megjegyzését, statisztikai célú webanalitikai méréseket, emlékeztető küldését a kosárba helyezett termékekről, érdeklődési kör alapján történő hirdetés megjelenítést, oldal-használat elemzését annak érdekében, hogy testreszabott tartalmat jelenítsünk meg a weboldalon. Íly módon a sütik a Felhasználó számára hozzáférhetővé teszik a Szolgáltató által nyújtott szolgáltatások egy, máshogy nem elérhető részét, valamint segítenek abban, hogy a Felhasználó jobb böngészési élményben részesüljön, és az őt érdeklő tartalmakkal, ajánlatokkal találkozzon a világhálón. A cookie-k elfogadása nem kötelező, a Felhasználó képes törölni saját számítógépéről, illetve beállíthatja böngészőjét, hogy a cookie-k alkalmazását tiltsa, valamint a Szolgáltató weboldalán is letiltható. A cookie-k alkalmazásának tiltásával a Felhasználó tudomásul veszi, hogy cookie nélkül az adott oldal működése nem teljes értékű, egyes szolgáltatások nem vehetők igénybe.

5.2. Regisztráció, termék, szolgáltatás megrendelése

5.2.1. Szolgáltató a Honlapon termékek megrendelésére és hírlevél szolgáltatás megrendelésére biztosít lehetőséget. Szolgáltató a megrendelési folyamatok során a Felhasználó által megadott adatokat, valamint a keletkezett technikai adatokat (pl. a megvásárolni kívánt, de még meg nem rendelt termék adatai) kezeli.

5.2.2. Az adatkezelés célja és jogalapja az Érintett megrendelésének teljesítése, szolgáltatások biztosítása, kapcsolattartás az Ügyféllel, a megrendelésből eredő szerződéses kötelezettségek teljesítése és jogok gyakorlása, számviteli kötelezettség teljesítése, valamint hírlevél és tájékoztató levél küldése.

5.2.3. A regisztráció és regisztráció nélküli megrendelés során a Felhasználónak kötelezően meg kell adnia a következő személyes adatokat:

 • email cím
 • jelszó - csak regisztráció során
 • kapcsolattartó neve
 • telefonszám
 • számlázási cím (irányítószám, település, utca, házszám)
 • szállítási cím (irányítószám, település, utca, házszám) - amennyiben eltér a számlázási címtől

Az adatok megadását követően Szolgáltató emailben értesíti Felhasználót a regisztráció sikerességéről.

Szolgáltató kizárólag Felhasználó jelszavának lenyomatát (hash) tárolja, magát a jelszót nem.

Felhasználó a regisztráció, megrendelés során nem kötelező jelleggel további adatokat is megadhat, amennyiben az a Szolgáltató által nyújtott termékértékesítés, szolgáltatás teljesítéséhez, elősegítéséhez szükséges. Ilyen, nem kötelező adat lehet például a csomagolásra, szállításra vonatkozó egyedi ügyféligény, tanácsadáshoz szükséges adat vagy a hírlevélre való feliratkozás, melyet a Felhasználó a regisztráció során az „Igényel hírlevelet” melleti box kipipálásával vagy chat felületen ennek technikai hiánya esetén email cím megadását közvetlenül megelőző, az akaratnyilvánítás cselekedetére figyelmet felhívó tájékoztatást követően explicit módon adhat meg.

5.2.4. Az Adatkezelő a szerződés teljesítéséhez szükséges adatokat előfizetői időszak lejáratát követően 5 évig tárolja, tekintettel arra, hogy ennyi időn belül merülhet fel a szerződéssel kapcsolatos polgári jogi igény. A számviteli bizonylatokat a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése alapján az adatkezelő 8 évig őrzi meg.

5.3. Hírlevél

5.3.1. Az adatkezelés célja e-mail alapú hírlevél küldése az érdeklődők részére, tájékoztatás az aktuális információkról, termékekről, szolgáltatásokról.

5.3.2. Az adatkezelés jogalapja az érintett önkéntes hozzájárulása vagy az Adatkezelő jogos érdeke és a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény 6. § (5) bekezdése.

5.3.3. Hírlevélre feliratkozni kizárólag önkéntesen, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló, az érintett kifejezett akaratnyilvánítását kifejező cselekedet útján ún. checkbox kipipálásával lehetséges vagy ahol ez technikailag nem megoldható, ott az email cím megadását közvetlenül megelőző, az akaratnyilvánítás cselekedetére figyelmet felhívó tájékoztatás követő explicit email cím megadással.

5.3.4. Felhasználó explicit módon később bármikor leiratkozhat a levélben elküldött leiratkozó link segítségével.

5.3.5. A kezelt adatok köre:

 • név
 • e-mail cím

5.3.6. Az adatkezelés időtartama a hozzájáruló nyilatkozat esetén visszavonásáig, az Adatkezelő jogos érdeke esetén pedig a tiltakozási jog gyakorlásáig tart. Az érintett a hozzájárulás visszavonását, illetve a tiltakozási jogát a kiküldött hírlevélben szereplő linkre kattintva gyakorolhatja, vagy az Adatkezelő székhelyére postai úton megküldött levélben kezdeményezheti.

 

5.4. Chat

5.4.1. Felhasználónak lehetősége van feliratkozni a Szolgáltató Messenger listájára, ahol különböző ingyenes és exkluzív tartalmak érhetőek el számára, mint például Gyakran Ismételt Kérdések, Válaszok.

5.4.2. Felhasználó a Messenger listára való feliratkozásakor – azaz a chatelés általa való elkezdésekor – elfogadja, hogy számára a Szolgáltató a Messengeren keresztül üzeneteket küldjön. A Felhasználó erről explicit módon később bármikor leiratkozhat a chat felületen belül.

5.4.3. Felhasználó továbbá elfogadja a Facebook adatkezelési szabályzatát is.

5.4.4. Szolgáltató jogosult megkeresni a Felhasználót ezen a felületen az elkezdett folyamatával, illetve egyéb üzenetekkel a megrendeléssel, szolgáltatással kapcsolatban.

5.4.5. Szolgáltató a Messenger beszélgetések során keletkezett adatokat bizalmasan kezeli, harmadik félnek nem adja ki, kivéve hatósági kötelezettség esetén. A beszélgetések során keletkezett adatokat a Szolgáltató csak olyan módon használja fel, amelyre a Felhasználó explicit engedélyét adja a beszélgetés során – melyet a Facebook rendszerében elment -, vagy amely a szolgáltatással kapcsolatos jogos érdekét képezi.

5.4.6. Az adatkezelés célja: A Szolgáltató az Érintett megrendelésének teljesítéséhez, szolgáltatások biztosítására, tanácsadásra, kapcsolattartásra használja fel ezeket az adatokat.

5.5. Ügyfélszolgálat

Az Adatkezelő az Felhasználók, Ügyfelek részére ügyfélszolgálatot biztosít. A Felhasználó a megkeresés formájától függően hozzájárulását adja a személyes adatai kezeléséhez. A beérkező e- maileket, chat üzeneteket, telefonbeszélgetéseket, a weboldalon található kapcsolatfelvételi űrlapok segítségével küldött üzeneteket, online beszélgetéseket minden önkéntesen megadott adattal együtt az Adatkezelő rögzíti, maximum 5 évig tárolja és ezeket a szolgáltatás nyújtásával kapcsolatban használja fel.

6. Adatbiztonság

6.1. A Szolgáltató minden szükséges lépést megtesz, hogy biztosítsa a Felhasználók által megadott személyes adatok biztonságát mind a hálózati kommunikáció során, mind az adatok tárolása, őrzése során.

6.2. A személyes adatokhoz szigorúan korlátozott a hozzáférés a jogosulatlan megismerés, a személyes adatok jogosulatlan megváltoztatása, illetve jogosulatlan felhasználása megelőzésére.

6.3. Az Adatkezelő minden személyes adatot elektronikusan kezel és tárol, személyes adatokról papír alapú másolat nem készül.

6.4. Az Adatkezelő számítástechnikai rendszerei és más adatmegőrzési eszközei az Adatfeldolgozó (UNAS Online Kft.) székhelyén (9400 Sopron, Major köz 2. I/15), illetve a DataLand szerverteremben (1132 Budapest, Victor Hugo u. 11-15) valamint a Rackforest szerverteremben (1132 Budapest, Victor Hugo u. 18-22) kerültek elhelyezésre. A szervereken tárolt adatokhoz a szervertermek munkatársai nem férhetnek hozzá.

6.5. Az Adatfeldolgozó kötelezettséget vállal arra, hogy a tudomány és technológia állása és a megvalósítás költségei, továbbá az adatkezelés jellege, hatóköre, körülményei és céljai, valamint a természetes személyek jogaira és szabadságaira jelentett, változó valószínűségű és súlyosságú kockázat figyelembevételével megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket alkalmaz az adatkezelési tevékenységének teljes terjedelmére kiterjedően.

6.6. Az Adatfeldolgozó az adatokat megfelelő intézkedésekkel védeni köteles különösen a jogosulatlan vagy jogsértő hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, elvesztés, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés, megváltoztatás és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.

6.7. Az Adatfeldolgozó köteles az adatokat a mindenkori legjobb iparági gyakorlatnak, a GDPR- nak, a hatályos magyar jogszabályoknak és a bármely egyéb adatvédelmi, adatbiztonsági jogszabálynak megfelelő adatbiztonsági szint alkalmazásával kezelni.

6.8. Az Adatfeldolgozó hibájából bekövetkező adatvesztés esetén az Adatfeldolgozó köteles díjmentesen az adatokat visszaállítani. Az interneten továbbított elektronikus üzenetek, protokolltól (e-mail, web, ftp, stb.) függetlenül sérülékenyek az olyan hálózati fenyegetésekkel szemben, amelyek tisztességtelen tevékenységre, szerződés vitatására, vagy az információ felfedésére, módosítására vezetnek. Az ilyen fenyegetésektől megvédendő az Adatfeldolgozó megtesz minden tőle elvárható óvintézkedést. A rendszereket megfigyeli annak érdekében, hogy minden biztonsági eltérést rögzíthessen és bizonyítékkal szolgálhasson minden biztonsági esemény esetében. A rendszermegfigyelés ezen kívül lehetővé teszi az alkalmazott óvintézkedések hatékonyságának ellenőrzését is.

 

7. Adatokat megismerő személyek köre, adattovábbítás, adatfeldolgozás

7.1. Az adatokat elsődlegesen az Adatkezelő illetve Adatkezelő belső munkatársai jogosultak megismerni, azonban azokat nem teszik közzé, az adatfeldolgozókat és az együttműködő külső szolgáltatókat kivéve harmadik személyek részére nem adják át. A megrendelések teljesítése, a szállítás, a számlázás, a szolgáltatások működésének biztosítása, azok alapjául szolgáló informatikai rendszer üzemeltetése és az elszámolás rendezése körében az Adatkezelő adatfeldolgozót vehet igénybe, illetve külső szolgáltatókkal működhet együtt (pl. rendszerüzemeltető, fuvarozó vállalat, könyvelő). Szolgáltató az ilyen külső szereplők adatkezelési gyakorlatáért nem felelős, amennyiben a vonatkozó GDPR értelmében maguk is adatkezelőnek minősülnek.

7.2. Adatfeldolgozók, címzetettek

Az ügyfelekkel kapcsolatban az Adatkezelő az alábbi cégeknek továbbít adatokat, az alábbi adatfeldolgozókat veszi igénybe. Az Adatfeldolgozók önálló döntést nem hoznak, kizárólag az Adatkezelővel kötött szerződés, és a kapott utasítások szerint jogosultak eljárni. Az adatfeldolgozók a részükre az Adatkezelő által továbbított és általuk kezelt vagy feldolgozott személyes adatokat a GDPR által előírt rendelkezésekkel összhangban rögzítik, kezelik, illetve dolgozzák fel.

 • UNAS Online Kft. (H-9400 Sopron, Major köz 2. I/15)
 • Tax Advisor Agency Kft. Adótanácsadó & Könyvelő Iroda (H-1051 Budapest, Hercegprímás utca 11. 2. em. 1.)
 • Billingo Technologies Zrt. (H-1133 Budapest, Árbóc utca 6. I. emelet)
 • Webshippy Magyarország Kft. (H-2151 Fót, East Gate Business Park C/2.)

Egyéb külső szolgáltatók, címzettek: Az Adatkezelő a szolgáltatás biztosítása érdekében külső adatkezelőkkel működhet együtt, azok részére személyes adatokat továbbíthat, ezek az alábbiak.

 • MailChimp, The Rocket Science Group, LLC (675 Ponce De Leon Ave NE, Suite 5000, Atlanta, GA 30308 USA)
 • Facebook Ireland Limited (4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ireland)
 • Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland)

Az Adatkezelő a külső szolgáltatók adatkezelési gyakorlatáért nem felelős, amennyiben a vonatkozó GDPR értelmében maguk is adatkezelőnek minősülnek. Ezen szolgáltatók ugyanúgy kötelesek a GDPR rendelkezései szerint felelősséget vállalni, harmadik országbeli adatkezelés esetén pedig garanciákat nyújtani a jogszerű adatkezelés érdekében. Ilyen garanciának tekinthető az Európai Unió által elfogadfott Privacy Shield (Adatvédelmi Pajzs) keretrendszer, mely az USA székhelyű Adatkezelő vállalatokra vonatkozó szigorú kötelezettségek, az egyesült államokbeli kormányzati hozzáférésre vonatkozó egyértelmű biztosítékok és átláthatósági kötelezettségek, az egyének jogainak hatékony védelme és az éves közös felülvizsgálati mechanizmus révén megfelelő biztosítékot nyújtanak az EU tagállamok Felhasználói számára.

7.3. A fentieken túl a Felhasználóra vonatkozó személyes adatok továbbítására kizárólag törvényben kötelezően meghatározott esetben, illetve a Felhasználó hozzájárulása alapján kerülhet sor.

8. Érintetti jogok és jogérvényesítési lehetőségek

9.1. Átlátható tájékoztatás joga

9.1.1. Az érintett jogosult arra, hogy megfelelő, átltható, könnyen hozzférhető módon ingyenes tájékoztatást kapjon az adatkezelés körülményeiről és az őt megillető jogosultságokról.

9.1.2. Amennyiben az Érintett tájékoztatást kér, jogosult azt 30 napon belül megkapni, mely határidő azÉrintett megfelelő tájékoztatása melett további 60 nappal meghoszabbítható.

9.2. Hozzáférés joga

Az Érintett jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van- e és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatait és a rendeletben felsorolt információkat megismerje.

9.3. Adathordozhatósághoz való jog

Az Érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, ha az adatkezelés hozzájáruláson vagy szerződésen alapul és az adatkezelés automatizált módon történik.

9.4. Helyesbítéshez való jog

Az Érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, az érintett jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését.

9.5. Elfeledtetéshez való jog

9.5.1. Az Érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, az Adatkezelő pedig köteles arra, hogy az érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:

a.) a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték;
b.) az Érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
c.) az Érintett tiltakozik az adatainak kezelése ellen és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre;
d.) ha a személyes adatokat jogellenesen kezelték;
e.) ha a személyes adatokat jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell.

9.5.2. Ha az Adatkezelő nyilvánosságra hozta a személyes adatot és azt törölni köteles, az elérhető technológia és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével megteszi az ésszerűen elvárható lépéseket – ideértve technikai intézkedéseket – annak érdekében, hogy tájékoztassa az adatokat kezelő adatkezelőket, hogy az érintett kérelmezte tőlük a szóban forgó személyes adatokra mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését.

9.5.3. Az elfeledetés nem vonatkozik a jogszabály (pl. számviteli szabályozás) alapján szükséges adatkezelésekre, azokat Szolgáltató a szükséges időtartamig megőrzi.

9.6. Tiltakozáshoz való jog

Az Érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adat ainak a kezelése ellen, ha a személyes adatok kezelése az Adatkezelő jogos érdeke.

9.7. Adatkezelés korlátozásához való jog

Az Érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha

a.) az Érintett vitatja a személyes adatok pontosságát;
b.) az adatkezelés jogellenes és az Érintett ellenzi azok törlését, ehelyett kéri azok felhasznlálásának korlátozását;
c) az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra, de az érintett igényli azokat jogi igények érvényesítéséhez.

Az érintett a jogait az alábbi elérhetőségeken gyakorolhatja:

Levelezési cím: Nagora Manufaktúra Kft., 1037 Budapest, Perényi út 29. 10.ép.fszt.1.

Email cím: nagora (kukac) nagoramanufaktura (pont) hu

A Felhasználó bármely, az adatkezeléssel kapcsolatos kérdéssel, illetve észrevétellel a Szolgáltató munkatársához fordulhat a fenti elérhetőségeken keresztül.

Amennyiben a Felhasználó szolgáltatás igénybevételéhez a regisztráció során harmadik fél adatait adta meg vagy a Honlap használata során bármilyen módon kárt okozott, a Szolgáltató jogosult a Felhasználóval szembeni kártérítés érvényesítésére. A Szolgáltató ilyen esetben minden tőle telhető segítséget megad az eljáró hatóságoknak a jogsértő személy személyazonosságának megállapítása céljából.

9.8. Jogérvényesítés

9.8.1. Az Érintett az adatkezeléssel kapcsolatos panaszával közvetlenül a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/ c.; telefon: +36-1-391-1400; e- mail: ugyfelszolgalat@naih.hu; honlap: www.naih.hu) fordulhat.

9.8.2. Az Érintett jogainak megsértése esetén bírósághoz fordulhat. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az Érintett választása szerint – az Érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható. Az Adatkezelő kérésre az Érintettet tájékoztatja a jogorvoslat lehetőségéről és eszközeiről.

9. Kapcsolattartás

A Szolgáltató a Felhasználóval a kapcsolatot első sorban a Felhasználó által megadott e-mail címen, elektronikus levél (e-mail) formájában tarja.

Az email címek kezelése elsősorban a Felhasználó azonosítását, a megrendelések teljesítése, szolgáltatások igénybe vétele során a kapcsolattartást szolgálja, így elsősorban ennek érdekében kerül sor email küldésére. A Szolgáltató a termék megrendelési folyamat során szükséges értesítéseket, a Felhasználó tájékoztatását szolgáló információkat e-mail útján küldi meg a Felhasználó számára. Az ilyen "értesítési listáról" nem lehet leiratkozni, ezen értesítéseket azonban a Szolgáltató nem használja reklámozási célra.

A regisztráció során megadott elektronikus levélcímekre hirdetést vagy reklámot tartalmazó leveleket a Szolgáltató csak a Felhasználó kifejezett hozzájárulásával, a jogszabályi előírásoknak megfelelő esetekben és módon küld.

A megrendelési és teljesítési folyamat során a nagyon fontos közlendőket a Szolgáltató SMS –ben is küldheti. Az SMS értesítésekről a Felhasználó e-mailben leíratkozhat.

10. Hatályos jog, egyéb rendelkezések

10.1. Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy jelen Adatvédelmi nyilatkozatot a Felhasználók előzetes értesítése mellett egyoldalúan módosítsa. A módosítás hatályba lépését követően Felhasználó a Honlap használatakor felugró ablakban, illetve megrendelés során történő tájékoztatás elfogadásával elfogadja a módosított Adatkezelési nyilatkozatban foglaltakat.

10.2. A jelen Adatkezelési Tájékoztatóra a magyar jog az irányadó.

10.3. Amennyiben a Felhasználó országa szerinti hatályos jogszabályok a jelen Adatkezelési tájékoztatóban foglaltaknál szigorúbb szabályokat rendelnek a felek részére, a Felhasználó köteles azoknak eleget tenni. A Felhasználó azonban tudomásul veszi és elfogadja, hogy az Adatkezelő felelősségét a jelen Adatkezelési tájékoztatóra irányadó jog szerinti jogszabályok alapozzák meg és felelősségét a vonatkozó jogszabályok és bírósági döntések alapján lehetséges legteljesebb mértékig kizárja a Felhasználó országa szerinti rendelkezések be nem tartásáért.

10.4. A jelen Adatkezelési tájékoztató a tájékoztatást szolgálja, önmagában nem elegendő az adatkezelések teljes megértéséhez. Azon kérdésekben, melyekre a jelen Adatkezelési tájékoztató nem nyújtott egyértelmű választ, a Felhasználó a 2. pontban jelzett elérhetőségeken kérhet tájékoztatást az Adatkezelőtől.